T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gebze İlçe Halk Kütüphanesi

Amacımız ve Görevlerimiz

Amacımız

Halk kütüphaneleri; cins, yaş, ırk, milliyet, din, dil farkı gözetmeksizin her kesimden kullanıcıya, her türlü kütüphane materyalini çeşitli iletişim yolları ile ücretsiz hizmete sunarak onlara ömür boyu eğitim ve boş zaman değerlendirme imkânı verir. Ayrıca toplumun ekonomik, sosyal, kültürel ve teknik kalkınmasını destekler. Ülke içi ve dışı kütüphanelerle, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bilgi akışını sağlar.

Bu işlevlerinin yanı sıra halk kütüphaneleri dünya barışının korunmasına önemli katkı sağlayan demokratik kuruluşlardır.

 

Kütüphane İşlevleri;

a) Halkın bilgi edinme gereksinimini karşılar.
b) Bireysel ve yaşam boyu öğrenme çabalarını destekler.
c) Başta çocuklar olmak üzere, bölge halkında okuma kültürü ve kütüphane kullanma alışkanlığı yaratır ve güçlendirir.
ç) Toplumun bilgi okur-yazarlığı becerisi kazanmasını ve geliştirmesini sağlar.
d) Her düzeyde örgün ve yaygın eğitimi destekler.
e) Çocuk ve gençlerin zihinsel yaratıcılıklarını geliştirmelerini destekler ve bu yönde fırsatlar sağlar.
f) Öncelikle bulunduğu bölge olmak üzere, toplumun kültürel ve sosyo-ekonomik kalkınmasına destek sağlar.
g) Toplumda kültürel mirasa, sanata ve bilime karşı duyarlılık oluşturur ve bu bilincin geliştirilmesini sağlar.
ğ) Somut olmayan yerel kültür mirasının toplanması, düzenlenmesi, korunması, kullandırılması ve geleceğe aktarılmasına katkı sağlar ve sözlü geleneği destekler.
h) Kültürler arası diyalogu geliştirmeye katkı sağlar.


 Görevlerimiz

Kütüphanemizin ana görevi, her yaş ve her seviyedeki vatandaşlarımızın çeşitli konulardaki eserlerden ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamaktır. Bunun yanında ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, kütüphanelerimize kazandırılan eserleri, okuyucuya sunmak, vatandaşlarımızın ülkemizin bölünmez bir bütün olduğu hususunda bilinçlenmelerine, gençlerimizin milli ahlak ve terbiye kurallarına, geleneklerimize bağlı insanlar olarak yetişmelerine, edebiyat ve düşünce hayatımızın en iyi ve en yeni ürünlerini tanımalarını sağlamak ve yardım etmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için kütüphanemiz çeşitli fikir ürünlerini toplar, onları en kolay kullanılabilir hale getirmek için organize eder ve en seri şekilde hizmete sunar.

Kütüphanelerin görevleri şunlardır;

a) Amacı doğrultusunda kütüphane materyali seçer, sağlar; kütüphanecilik teknik ve yöntemlerine uygun olarak düzenler ve kullanıcıların hizmetine sunar.
b) Kütüphane materyalini kütüphane dışında kullanılmak üzere ödünç verir.
c) Kullanıcılar tarafından aranan, ancak kütüphanede bulunmayan materyali sağlar ya da kullanıcıları bu materyalin bulunduğu kütüphanelere yönlendirir.
ç) Bulunduğu bölgenin kültürel, sosyal, tarihi ve ekonomik yapısı ile ilgili yerel derme oluşturur ve hizmete sunar.
d) Yerel girişimcilere ve yerel ekonomik gruplara bilgi gereksinmelerini karşılayacak bilgi hizmetlerinin organizasyonunu yapar.
e) Kullanıcı rehberliği ve danışma hizmeti verir.
f) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş veya kurulacak olan halka açık özel kütüphanelerin teknik iş ve işlemlerine rehberlik eder.
g) Tüm yaş grupları için sanatsal, bilimsel, eğitici ve kültürel etkinlikler düzenler, mevcut etkinliklere katılım ve destek sağlar.
ğ) Kütüphane hizmetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla, çevresindeki diğer kamu kurumları, yerel yönetimler, eğitim, öğretim, kültür-sanat, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kişilerle işbirliği yapar.
h) Yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayan yerleşim birimlerine gezici kütüphane aracı ile hizmet götürür.
ı) Engelli, hasta, yaşlı ve eve bağımlı kişiler için uygun hizmetler sunar.
i) Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı desteklemek amacıyla özel hizmetler sunar.
j) Derleme işlerini, yürürlükteki derleme mevzuatı hükümlerine göre yürütür.
k) Yürürlükteki mevzuat doğrultusunda kütüphane hizmeti ile ilgili diğer görevleri yerine getirir.